Άρθρο 94: Αρμοδιότητες Προέδρου και Εκπροσώπηση Δικηγορικού Συλλόγου.

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου.
2. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου κι εφόσον δεν υπάρχει Β’ Αντιπρόεδρος, τον αναπληρώνει το μέλος με την μεγαλύτερη δικηγορική υπηρεσία, εκτός εάν φέρει την ιδιότητα του Ταμία, οπότε στην περίπτωση αυτή αναπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο σε σειρά μέλος.
3. Ο Πρόεδρος ασκεί τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που ορίζει ο παρών νόμος και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου.