Άρθρο 131: Έργο Επιτροπών Μητρώου.

1. Οι Επιτροπές έχουν ως έργο τον έλεγχο των μητρώων και των δηλώσεων που υποβάλλονται ετησίως. Υποχρεούνται να αποφαίνονται για την ειλικρίνεια ή μη αυτών και να διατάσσουν τη διαγραφή από το μητρώο όσων υποβάλλουν ανειλικρινείς δηλώσεις ή όσων δεν τις υποβάλλουν εμπρόθεσμα.
2. Οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν, εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων.
3. Στις Επιτροπές διαβιβάζονται όλοι οι φάκελοι των εγγεγραμμένων στο μητρώο μαζί με τις υποβληθείσες δηλώσεις μέχρι τη 10η Μαρτίου κάθε έτους και σε περίπτωση που η δήλωση κριθεί ειλικρινής, ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος και σημειώνεται η χρονολογία λήψης της απόφασης και οι υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα. Για την περίπτωση διαγραφής δικηγόρου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, η Επιτροπή οφείλει να καλέσει τον ενδιαφερόμενο με κλήση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται στον καλούμενο, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση που έχει ορισθεί. Η απόφαση για τη διαγραφή συντάσσεται εγγράφως, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ν’ αναγράφεται η τυχόν γνώμη της τυχόν μειοψηφίας. Η απόφαση διαγραφής καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο βιβλίο που τηρείται στο Σύλλογο και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με επιμέλεια του Συλλόγου, τα δε σχετικά αποδεικτικά τηρούνται στον φάκελο.
4. Κατά των αποφάσεων των πρωτοβαθμίων Επιτροπών επιτρέπεται έφεση εντός μηνός από την κοινοποίηση και ασκείται με κατάθεση στη Γραμματεία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Η έφεση καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο βιβλίο και διαβιβάζεται με τον σχετικό φάκελο στη δευτεροβάθμια Επιτροπή. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων Επιτροπών συντάσσονται και αυτές εγγράφως και πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Πριν την έκδοση της απόφασής της η δευτεροβάθμια Επιτροπή υποχρεούται να καλέσει τον εκκαλούντα ενώπιόν της στη συνεδρίαση που έχει ορισθεί με κλήση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και επιδίδεται στον εκκαλούντα πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
5. Οι Επιτροπές, πρώτου και δεύτερου βαθμού, δικαιούνται να ερευνούν κάθε υπόθεση είτε συλλογικά, είτε να διορίζουν από τα μέλη τους εισηγητές. Οι Επιτροπές και οι διοριζόμενοι εισηγητές έχουν όλες τις κατά τα άρθρα εξουσίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Οι ψηφοφορίες, αν ζητηθεί από κάποιο μέλος, διεξάγονται μυστικά και η απόφαση πρέπει να εκδίδεται εντός ευλόγου χρόνου. Η συμμετοχή στις Επιτροπές των διοριζομένων μελών είναι υποχρεωτική, η δε άρνηση συμμετοχής ή η αδικαιολόγητη απουσία σε τρείς κατά σειρά συνεδριάσεις αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με προσωρινή παύση.
6. Η διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών διεξάγεται ατελώς και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Οι αποφάσεις και οι κλήσεις κοινοποιούνται με βάση τις διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας που αφορούν τις επιδόσεις. Αιτήσεις εξαίρεσης μελών των Επιτροπών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου, το οποίο δικαιούται να διατάξει την εξαίρεση και να ορίσει αντικαταστάτη του εξαιρεθέντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο, για να αποφαίνεται για κάθε αίτηση διορισθέντος μέλους των Επιτροπών που προβάλλει αδυναμία συμμετοχής και να ορίζει άλλον σε αντικατάστασή του. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αντικαθιστά το μέλος των Επιτροπών που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις και μπορεί να διατάξει και την πειθαρχική του δίωξη.
7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο υποχρεούνται να παρέχουν στους Δικηγορικούς Συλλόγους οποιαδήποτε πληροφορία ή βεβαίωση σχετική με την υπηρεσιακή κατάσταση των δικηγόρων ή ασκούμενων πτυχιούχων που υπηρετούν σε αυτούς.