Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας.

Τη δικηγορική ιδιότητα αποκτά εκείνος:
α) ο οποίος έχει επαρκείς γνώσεις για να ασκεί το λειτούργημά του μετά από επιτυχή συμμετοχή του σε πανελλήνιες εξετάσεις και αφού προηγηθεί άσκηση όπως παρακάτω ορίζεται
β) για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση διορισμού από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στο εξής Υπουργός Δικαιοσύνης), η οποία έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης,
γ) έχει δώσει τον προβλεπόμενο στον παρόντα Κώδικα νόμιμο όρκο ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου, στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, και εν συνεχεία εγγραφεί στο μητρώο του συλλόγου αυτού.

  • 2 Μαρτίου 2013, 19:07 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

    Σε μεγάλο μέρος επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 25 με άλλη διατύπωση. Με την μορφή που έχει το άρθρο σε συνδυασμό με το άρθρο 168 φαίνεται να καταργεί άλλες διατάξεις που αφορούν την άσκηση δικηγορίας από πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου σε άλλη χώρα της Ε.Ε., οι οποίες ρυθμίζονται σε άλλα νομοθετήματα, με τα οποία γίνεται προσαρμογή σε Οδηγίες της ΕΕ. Εφόσον επελέγη να μην ενσωματωθούν στον παρόντα Κώδικα, είναι σκόπιμο στο άρθρο 168 να περιληφθεί διάταξη που να ορίζει ρητά ότι οι διατάξεις αυτές που αφορούν την εγγραφή δικηγόρων που έχουν άδεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δεν θίγονται από τον παρόντα Κώδικα. Τέλος ποια είναι η ανάγκη έκδοσης υπουργικής αποφάσεως για τον διορισμό δικηγόρου αφού αυτή είναι απλώς διαπιστωτική; Ούτως ή άλλως το υπουργείο δεν ασκεί ουσιαστική εποπτεία στο επάγγελμα ούτε έχει άλλες αρμοδιότητες εκτός από την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων.Διατηρείται το ισχύον σύστημα απλώς γιατί το έχουμε συνηθίσει;