Άρθρο 133: Διαδικασία στις διαιτησίες των Δικηγορικών Συλλόγων.

Στις διαιτησίες αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 867 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας