Άρθρο 84: Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή.

1. Δεν επιτρέπεται στο δικηγόρο να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον περιορισμό της παραγράφου 1, προς σύζυγο ή προς συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς δικηγόρο, ασκούμενο δικηγόρο, δικηγόρο σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή συνταξιούχο δικηγόρο, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση, οι οποίοι όμως προκαταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα.
3. Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων τιμωρείται πειθαρχικά από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, εάν κρίνεται ότι αντίκειται στη δικηγορική αξιοπρέπεια.

  • 26 Φεβρουαρίου 2013, 17:22 | Αργύριος Ταμπαρόπουλος

    Ο συνταξιούχος δικηγόρος ευρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση λόγω των αλλεπάλληλων περικοπών στις συντάξεις των δικηγόρων. Χωρίς ορίζοντα χρόνου και προοπτικής στην ζωή ο συνταξιούχος βλέπει να λεηλατήται βάναυσα ο μόχθος μιας ζωής που με τίποτα και κανείς δεν μπορεί να αναπληρώσει. Μέτρο οικονομικής ανακούφισης έστω και μικρής θα αποτελούσε η νομοθετική καθιέρωση της δυνατότητας των συνταξιούχων δικηγόρων να χειρίζονται οι ίδιοι τις προσωπικές των δικαστικές υποθέσεις (ενάγων – εναγόμενος)έχοντας δικαίωμα αυτοπρόσωπης παράστασης στο δικαστήριο χωρίς την κατάθεση γραμματίου δικηγορικής αμοιβής (όπως ισχύει σήμερα αρθ 175 §2 του Κώδικα περί Δικηγόρων). Η αυτοπρόσωπη παράσταση θα εξαντλείται στον βαθμό δικαιοδοσίας που είχε ο συνταξιούχος όταν ήτο εν ενεργεία. Η διάταξη αυτή θα δώσει την δυνατότητα στον συνταξιούχο δικηγόρο να υπερασπιστεί με την δέουσα αξιοπρέπεια και εμπειρία την προσωπική του υπόθεση κάτω από σημερινές τραγικές οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε αποφεύγοντας έτσι την επίκληση «συναδελφικής αλληλεγγύης» προκειμένου να μην ζητηθεί ιδιαίτερη αμοιβή από τον συνάδελφο πληρεξούσιο δικηγόρο που χειρίζεται την προσωπική υπόθεση του συνταξιούχου. Η πρόνοια αυτή θα δώσει πραγματική ψυχολογική και οικονομική ανακούφιση στον χειμαζόμενο συνταξιούχο δικηγόρο.