Άρθρο 122: Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών.

1. Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του κύρους των εκλογών, εφόσον όμως θα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο μέχρι την ημέρα της υποβολής της ένστασής του.
2. Η ένσταση ασκείται σε προθεσμία δέκα ημερών από τη διενέργεια των εκλογών ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, στην περιοχή του οποίου υπάγεται ο Δικηγορικός Σύλλογος. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του αρμόδιου εφετείου και εκδικάζεται την ημέρα που ορίζει ο πρόεδρος με πράξη του. Μεταξύ κατάθεσης της ένστασης και συζήτησής της πρέπει να μεσολαβούν δέκα (10) ημέρες. Αντίγραφο της ένστασης με την πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση επιδίδεται με φροντίδα του ενισταμένου στον Πρόεδρο του Συλλόγου τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατάθεση ενστάσεως χωρίς προσδιορισμό και κοινοποίηση με κλήση προς συζήτηση, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, η δε ένσταση απορρίπτεται.
3. Στη συζήτηση της ένστασης παρίσταται ο ενιστάμενος και εκ μέρους του Συλλόγου ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εκλέχθηκε και ορίζονται εγγράφως από τον πρόεδρο. Παράσταση με ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου δεν αποκλείεται. Υπομνήματα κατατίθενται δύο (2) τουλάχιστο εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση, χωρίς να είναι υποχρεωτικά.
4. Το διοικητικό Εφετείο δικάζει με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία χωρίς να απαιτείται η έκδοση προδικαστικής απόφασης. Μάρτυρες μπορεί να εξετασθούν κατά τη συζήτηση της ένστασης.