Άρθρο 81:Αμοιβή μη περατωμένης εντολής λόγω ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία για αμοιβή και δεν κατέστη εφικτή η περάτωση της ανατεθείσας εντολής στον δικηγόρο λόγω θανάτου ή άλλου λόγου, εκτός από τα αναφερόμενα στα άρθρα 80 και 81 του παρόντος, δικαιούται αυτός ή οι κληρονόμοι του σε απόληψη όχι μόνο των γενομένων δαπανών, αλλά και ανάλογης με τις γενόμενες εργασίες αμοιβής, με βάση την υπάρχουσα συμφωνία