Άρθρο 33: Αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας

1. Αναστέλλεται η δικηγορική ιδιότητα:
α) σε εκείνους που διορίζονται, υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραμματείς και ειδικοί γραμματείς της Βουλής, υπουργείων, καθώς και των συμβούλων αυτών, πλην των ειδικών συνεργατών,
β) στους γενικούς γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους αιρετούς περιφερειάρχες, στους δημάρχους και στους γενικούς γραμματείς των δήμων,
γ) στους κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) στους διευθυντές νομικών προσώπων που εντάσσονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται αυτός από το νόμο,
ε) στους προέδρους ανεξαρτήτων αρχών,
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από ειδική διάταξη τυπικού νόμου.
2.- Η έναρξη και η λήξη της αναστολής του λειτουργήματος του δικηγόρου συμπίπτει με το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης των πιο πάνω ιδιοτήτων.

  • 28 Φεβρουαρίου 2013, 14:51 | Βασίλης Τζέμος

    Αναφερόμενος στο άρθρο 33 (σε συστηματική λειτουργία με τα άρθρα 7 και 8), πιστεύω ότι θα πρέπει να απαλειφθεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο ρητά η ρύθμιση περί αναστολής των δικηγόρων – ειδικών επιστημόνων των ανεξαρτήτων αρχών. Δεν είναι συνταγματικά θεμιτό να εξαιρούνται ευρέως της αναστολής δικηγορίας οι βουλευτές και όχι οι δικηγόροι – ειδικοί επιστήμονες των Ανεξαρτήτων Αρχών. Επίσης δεν είναι δίκαιο και σύμφωνο με την αρχή της ισότητας να έχουν αναστολή δικηγορίας οι ειδικοί επιστήμονες – δικηγόροι σε κάποιες ανεξάρτητες αρχές (π.χ. στον Συνήγορο του Πολίτη και στην ΑΠΔΠΧ) και να μην έχουν αναστολή δικηγορίας οι προϊστάμενοι στις Νομικές Υπηρεσίες των ανεξαρτήτων αρχών, οι ειδικοί επιστήμονες – δικηγόροι σε κάποιες άλλες ανεξάρτητες αρχές (π.χ. ΕΕΤΤ, ΡΑΕ. ΕΣΡ, ΑΔΑΕ), οι δικηγόροι της Τράπεζας της Ελλάδος και των κρατικών τραπεζών, οι επιστημονικοί συνεργάτες υπουργών ή βουλευτών, οι επιστημονικοί συνεργάτες αλλά και τα μέλη της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, οι Συμπαραστάτες του Δημότη. Αυτό είναι παντελώς άδικο, ανορθολογικό, συντεχνιακό και κατάλοιπο πελατειακών σχέσεων. Πρέπει να αλλάξει άμεσα. Και να αλλάξει στην κατεύθυνση της γενικής άρσης της αναστολής. Πολλές συνετές φωνές στην δημόσια διαβούλευση έχουν τονίσει (και στα πλαίσια των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα) ότι πρέπει να αρθούν, ειδικά στην περίοδο κρίσης που ζούμε, όλα τα ανορθολογικά και επιλεκτικά κωλύματα και ασυμβίβαστα. Δεν είναι ορθό ενόψει του νέου κώδικα να υπάρχουν νησίδες ευνοιοκρατίας. Το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί γενικά με γνώμονα την αρχή της ισότητας, θεσμικά και πέρα από συγκεκριμένα πρόσωπα και συμφέροντα. Ευελπιστώ ότι ο Υπουργός, που διαχρονικά έχει αποδείξει εμπράκτως την ευαισθησία του για την ισονομία, την διαφάνεια και τις καθαρές και δίκαιες θεσμικές λύσεις, θα προβεί στις συγκεκριμένες διορθώσεις, πριν την υποβολή του Κώδικα ως νομοσχεδίου στην Βουλή. Το δίκαιο, το διαφανές, το φιλελεύθερο και το παραγωγικό είναι όλοι όσοι δικηγόροι (είτε με έμμισθη εντολή είτε δικηγόροι – ειδικοί επιστήμονες, καθώς θα μπορούσαν να ενιαιοποιηθούν αυτές οι δύο κατηγορίες) δεν έχουν αποφασιστική εκτελεστική ή νομοθετική αρμοδιότητα να μην έχουν αναστολή δικηγορίας
    Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτείνω να απαλειφθεί η ρύθμιση του εδαφίου στ που προβλέπει την αναστολή («στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από ειδική διάταξη τυπικού νόμου»). Ο Κώδικας Δικηγόρων ως γνήσιος κώδικας πρέπει να προβλέπει ρητά και στενά όλες τις περιπτώσεις αναστολής και να καταργεί τις άδικες προϋπάρχουσες. Πρέπει να καταργηθεί λοιπόν γενικά η αναστολή των προσληφθέντων δικηγόρων – ειδικών επιστημόνων των ανεξαρτήτων αρχών που προβλέπει ο ν. 3051/2002, η οποία έχει με αποσπασματικό τρόπο και ευνοιοκρατική λογική καταστρατηγηθεί και επιλεκτικά de facto αρθεί από τους δικηγόρους κάποιων ανεξαρτήτων αρχών (π.χ. ΕΣΡ, ΑΔΑΕ, ΕΕΤΤ, ΡΑΕ).
    Οι περιπτώσεις αναστολής που ρυθμίζονται στα εδάφια α- ε του άρθρου πιστεύω ότι είναι υπερεπαρκείς και ήδη αρκετά αυστηρές. Στο εδάφιο δ. για την πληρότητα και την συνολική δικαιοσύνη των ρυθμίσεων περί αναστολής θα μπορούσε ίσως να προστεθεί (χωρίς να είναι απαραίτητο), σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εξής ρύθμιση: «Δεν τελούν σε αναστολή δικηγορίας οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή και οι δικηγόροι – ειδικοί επιστήμονες των ανεξαρτήτων αρχών, που δεν ασκούν αποφασιστική διοικητική αρμοδιότητα, δηλαδή δεν εκδίδουν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.»