Άρθρο 78: Αμοιβή δικηγόρων από κοινό εντολέα.

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 60 του παρόντος, για εργασίες που ανατίθενται σε περισσότερους δικηγόρους, κάθε ένας από αυτούς δικαιούται να λάβει από τον κοινό εντολέα ολόκληρη την αμοιβή κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.