Άρθρο 51: Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρίας – Έδρα – Υποκαταστήματα – Νομική προσωπικότητα – Εταιρική Επωνυμία.

. Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία (εφεξής η «Δικηγορική Εταιρεία» ή η «Εταιρεία») επιτρέπεται να συσταθεί μόνον μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων (εφεξής οι «Εταίροι») με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος) και τη διανομή αποκλειστικά μεταξύ των εταίρων (κατά τη μέθοδο, που θα συμφωνούν κατά την αδέσμευτη κρίση τους) των συνολικών κερδών, που θα προκύπτουν από τη δραστηριότητα της Εταιρείας.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του παρόντος, εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη Δικηγορική Εταιρεία ή να ασκεί ατομική δικηγορία και γενικά να ενεργεί για δικό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρείας,.
3. Η έδρα της Εταιρίας ορίζεται με το Καταστατικό στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ένας από τους εταίρους και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο (Μητρώο Εταιριών), που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της Εταιρίας.
4. Η Δικηγορική Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και στο εξωτερικό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής. Προϋπόθεση για την σύννομη λειτουργία του υποκαταστήματος είναι ο διορισμός υπευθύνου για το υποκατάστημα εκπροσώπου της εταιρίας, ο οποίος δύναται να είναι είτε εταίρος της εταιρίας είτε συνεργάτης της δικηγόρος που συνδέεται με την Εταιρία με σταθερή σχέση. Η απόφαση της Δικηγορικής Εταιρίας για ίδρυση υποκαταστήματος γνωστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της Εταιρείας και του Υποκαταστήματος και καταχωρείται στα βιβλία εταιρειών αυτών των Δικηγορικών Συλλόγων.
5. Η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να απασχολεί δικηγόρους μη εταίρους και με σχέση αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος. Ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να ασκούνται σε Δικηγορικές Εταιρείες και να κάνουν παραστάσεις στα δικαστήρια με οποιοδήποτε από τους Εταίρους ή τους συνεργάτες της Δικηγορικής Εταιρείας. Κάθε εταιρεία μπορεί να έχει τόσους ασκούμενους δικηγόρους όσους ατομικά έχουν δικαίωμα οι εταίροι της, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
6. Η Δικηγορική Εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή της στο Μητρώο Εταιριών του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της ή από την πάροδο άπρακτης της κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 53 προθεσμίας.
7. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης, παραίτησης ή παύσης από το λειτούργημα κάποιου από τους εταίρους, εάν οι εναπομείναντες εταίροι είναι τουλάχιστον δύο (2), η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ αυτών.
8. Η εταιρική επωνυμία, στην οποία περιέχεται ο τίτλος «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά το στάδιο της ίδρυσής της τα ονοματεπώνυμα ή μόνον τα επώνυμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, η επωνυμία της Εταιρείας διατηρείται και μετά την αποχώρηση ή το θάνατο εκείνου του εταίρου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην επωνυμία, εκτός αν ο ίδιος ή τα τέκνα του ή ο επιζών σύζυγος ζητήσουν τη διαγραφή του ονόματός του. Σε περίπτωση που εταίρος τελεί σε αναστολή από τη δικηγορία, το όνομά του απαλείφεται από την επωνυμία της Εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

  • 2 Μαρτίου 2013, 13:29 | Αγγελίδης Π.

    1. Πρέπει να τεθεί όριο στον αριθμό των υποκαταστημάτων που μπορεί να ιδρύει μια δικηγορική εταιρία, προς αποφυγή δημιουργίας δικηγορικών «καρτέλ», τα οποία θα αποκτήσουν εκ των πραγμάτων τεράστια δύναμη, με με ανυπολόγιστες συνέπειες. Νομίζω ότι οι πάντες αντιλαμβνάνοντγαι τι εννοώ. Για τον λόγο αυτό άλλωστε βασικά δεν προβλέπονταν αρχικά από τους πρόσφατους νόμους της «απελευθέρωσης» του δικηγορικού λειτουργήματος καν η δυνατότητα ίδρυσης δικηγορικών εταιριών μεταξύ δικηγόρων-μελών διαφορετικών δικηγορικών συλλόγων.Τώρα, οδηγούμαστε στην άλλη άκρη, στην ανεξέλεγκτη ίδρυση εταιριών, αλλά και εξάπλωσής τους σε όλη τη χώρα με την ελεύθερη ίδρυση υποκαταστημάτων χωρίς όρια. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θ’ αφανισθεί πλήρως η ατομική δικηγορία, αφού το μεγαλύτερο μέρος της όποιας δικηγορικής ύλης απέμεινε και θα απομείνει, θα συγκετρωθεί στα χέρια των μεγάλων δικηγορικών εταιριών, οι οποίες θ’ απασχολούν έμμισθους δικηγόρους, είτε με εξευτελιστικούς μισθούς, αφού πλέον και αυτός συμφωνείται ελεύθερα, είτε με τη μορφή των «εικονικών» εταίρων.
    2. Η αναφερόμενη στο τέλος της δεύτερης πρότασης της παραγράφου 4
    φράση …»ο οποίος δύναται να είναι είτε εταίρος της εταιρίας είτε συνεργάτης της δικηγόρος που συνδέεται με την Εταιρία με σταθερή σχέση», είναι ασαφής και επιδεχόμενη κάθε είδους ερηνειών ή παρερμηνειών κατά το «δοκούν» ή κατά το «βολεύειν». Είναι αναγκαίο να ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο υπεύθυνος είναι εταίρος της εταιρίας πρέπει να συμμετέχει σ’ αυτήν τουλάχιστον κατά ποσοστό 5% (για να αποφεύγεται η χρήση εικονικών εταίρων με ποσοστά τύπου 1% ή ίσως και 0,5%)και στη δεύτερη περίπτωση τι συγκεκριμένα θεωρείται «σταθερή σχέση» του συνεργάτη με την εταιρία.