Άρθρο 40: Απόρρητο και Εχεμύθεια

Ο δικηγόρος οφείλει να τηρεί αυστηρά εχεμύθεια για όσα του εμπιστεύεται ο εντολέας του κατά την ανάθεση και εκτέλεση της εντολής ή πληροφορείται κατά τη διάρκεια χειρισμού της υπόθεσης.

  • 2 Μαρτίου 2013, 13:07 | Αγγελίδης Π.

    Θα πρέπει η διάρκεια της προβλεπόμενης συγκεκριμένης υποχρέωσης του Δικηγόρου να μην λήγει με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εντολής, αλλά να ισχύει και για ένα ελάχιστο παραπέρα χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίζονται έτι περισσότερα τα εμπιστευθέντα προς αυτόν από τον εντολέα του.