Άρθρο 150: Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, με εξαίρεση εκείνες που επιβάλλουν την προειδοποίηση ή την επίπληξη, υπόκεινται στο ένδικο μέσο της έφεσης που εκδικάζεται από το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο.
2. Το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, που εδρεύει στην Αθήνα και στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου, είναι πενταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, έναν αρεοπαγίτη και τρεις δικηγόρους, που είναι Πρόεδροι των πειθαρχικών Συμβουλίων και δεν έχουν συμμετάσχει καθοιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της πειθαρχικής πρωτοβάθμιας διαδικασίας. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι συνολικά εννέα, δηλαδή ένας αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, δύο αρεοπαγίτες και έξι δικηγόροι, οι τελευταίοι ομοίως δεν θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει καθοιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της πειθαρχικής πρωτοβάθμιας διαδικασίας. Οι τρεις αρεοπαγίτες και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους και η θητεία τους αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου του επομένου έτους. Τα λοιπά μέλη, δηλαδή οι τρεις δικηγόροι που είναι τακτικά μέλη και οι έξι που είναι αναπληρωματικά, επιλέγονται ύστερα από κλήρωση μεταξύ εκείνων που δεν κληρώθηκαν και δεν ορίστηκαν ως μέλη σε Πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Αμφότερες οι υπουργικές αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο μήνα Δεκέμβριο που εκδίδονται. Γραμματέας του συμβουλίου είναι ο γραμματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
3. Το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια των μελών του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Τον πρόεδρο του ανωτάτου πειθαρχικού συμβουλίου, όταν κωλύεται, τον αναπληρώνει ως αναπληρωματικό μέλος ο διορισμένος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο αρχαιότερος αρεοπαγίτης, από τους τρεις που εκλέγονται και τον τελευταίο ο αρχαιότερος αναπληρωματικός αρεοπαγίτης, τα δε λοιπά τακτικά μέλη του συμβουλίου αναπληρώνονται, σε περίπτωση κωλύματος, από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της αρχαιότητάς τους στη δικηγορία.
4. Ο πρόεδρος του ανωτάτου πειθαρχικού συμβουλίου δύναται να χρησιμοποιεί και τα αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση φόρτου υποθέσεων.