Άρθρο 105: Εκλογιμότητα

1. Δικαίωμα να εκλεγούν ως Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλα τα μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου :
α) που είναι ταμειακά εντάξει,
β) δεν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματός τους και
2. Ειδικά για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται να έχει συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον συνολική δικηγορική υπηρεσία σε δικηγορικούς συλλόγους που εδρεύουν σε έδρα εφετείου και οκταετή δικηγορική υπηρεσία στους λοιπούς δικηγορικούς συλλόγους.
3. Εάν σε δικηγορικό σύλλογο υπάρχει απροθυμία υποβολής υποψηφιοτήτων με αποτέλεσμα να ματαιωθούν σι αρχαιρεσίες δύο συνεχείς φορές, η διοίκηση του οικείου συλλόγου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου εφετείου.