Άρθρο 136: Έργο της Ολομέλειας.

1. Έργο της Ολομέλειας αποτελεί ο συντονισμός της δραστηριότητας των Δικηγορικών Συλλόγων και η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος συνολικά. Στο έργο της Ολομέλειας εμπίπτουν ιδίως:
α) Η μελέτη των προβλημάτων και η προώθηση λύσεων άσκησης της δικηγορίας.
β) Η μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του δικαστικού συστήματος.
γ) Η μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τη νομοθεσία και τη νομολογία.
δ) Η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος ενώπιον των αρχών, των διεθνών οργανισμών και των οργάνων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
ε) Η δημιουργία και λειτουργία από την ίδια ή σε συνεργασία με άλλους κρατικούς ή μη φορείς, τράπεζας νομικών πληροφοριών ή η αξιοποίηση μορφών μέσω της τεχνολογίας του δικαστικού συστήματος όσο και του δικηγορικού λειτουργήματος
στ)Η συνεργασία και ο συντονισμός με τους επιστημονικούς Συλλόγους της χώρας, της αλλοδαπής και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ) Η οργάνωση συνεδρίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
η) Η παρέμβαση σε ζητήματα εθνικής ή κοινωνικής σημασίας.
2. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων αποτελεί νομικό αρωγό της Ελληνικής Πολιτείας.