Άρθρο 134: Έκδοση Προεδρικών διαταγμάτων.

Με Προεδρικά Διατάγματα καθορίζονται οι λεπτομέρειες οργάνωσης της διαιτησίας σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο.
2. Με τα ίδια διατάγματα μπορεί να προβλέπεται και παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας με τις ακόλουθες προσαρμογές, όπως:
α) στις περιπτώσεις των άρθρων 878, 880 παρ. 2 και 884 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αποφαίνεται αντί του μονομελούς πρωτοδικείου ο Πρόεδρος ή το διοικητικό συμβούλιο ή επιτροπή αποτελούμενη από συμβούλους του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
β) υποχρέωση εκλογής των διαιτητών και του επιδιαιτητή από κατάλογο διαιτητών που συντάσσεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο και περιλαμβάνει μόνο δικηγόρους μέλη του ίδιου συλλόγου.
γ) η διαιτητική διαδικασία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 886 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού της δαπάνης της διαιτησίας και της αμοιβής των διαιτητών.
δ) το εφαρμοστέο από τον επιδιαιτητή και τους διαιτητές ουσιαστικό δίκαιο.
ε) τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διαιτητική απόφαση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 892 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.