Άρθρο 62: Προκαταβολή εισφορών – κρατήσεων.

1. Ο δικηγόρος για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, καθώς και ενώπιον δικαστών με την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και εν γένει για την παροχή υπηρεσιών, σχετιζομένων με την έναρξη και τη διεξαγωγή δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο τα πιο κάτω ποσοστά επί των νομίμων αμοιβών, που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, και συγκεκριμένα: αα) ποσοστό 4% για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, εκ του οποίου ποσοστό 1% θα αποδίδεται, όπου έχει θεσπιστεί ως πόρος, στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/ 2001 (Α΄ 109), ββ) ποσοστό 3% για την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) και γγ) ποσοστό 5% για την απόδοση ως πόρου στον από τον Δικηγορικό Σύλλογο συσταθέντα ή συσταθησόμενο Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ). Ειδικώς ο δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υποχρεούται να προκαταβάλει ποσοστό 1,75% για την απόδοση ως πόρου στον Τομέα Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ και ποσοστό 3,25% για την απόδοση ως πόρου τον Τομέα Υγείας του ΕΤΑΑ, οι δε δικηγόροι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιά και Θεσσαλονίκης και συνάμα μέλη του αντίστοιχου Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων υποχρεούνται να προκαταβάλουν ποσοστό 3,4% και 1,7165% αντίστοιχα για την απόδοση ως πόρου στο αντίστοιχο Ταμείο Αλληλοβοηθείας και ποσοστό 1,6% και 3,2835% για την απόδοση ως πόρου στον Τομέα Υγείας του ΕΤΑΑ.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, μπορεί να αντικαθίσταται το ως άνω σύστημα των ποσοστών επί των νομίμων αμοιβών με καθοριζόμενα προκαταβαλλόμενα πάγια ποσά για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου.
Το διάταγμα αυτό μπορεί να εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής, που ορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, απαλλάσσονται οι δικηγόροι, όταν εκπροσωπούν: α) διαδίκους που αναγνωρίζονται ότι δικαιούνται του ευεργετήματος πενίας, σύμφωνα με τα άρθρα 194 έως 204 του Κ.Πολ.Δ. ή δικαιούχους νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν. 3326/2004, β) διαδίκους που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 85 παράγραφος 2 και της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του παρόντος Κώδικα, γ) το Ελληνικό Δημόσιο. Η συνδρομή των περιπτώσεων β’ και γ’ αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου.
4. Αναφορικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1, ο δικηγόρος που παρίσταται υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής του ποσού αυτής.
Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης ή ματαίωσης της δίκης, η προκαταβολή ισχύει για τη νέα συζήτηση.
Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που όφειλε να προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε περίπτωση δε υποτροπής και με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, τα παραπάνω όρια του ύψους του προστίμου μπορούν να αναπροσαρμόζονται. Το ποσό προστίμου και κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβληθεί καταβάλλονται στο ταμείο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
5. Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται, επί ποινή πειθαρχικού ελέγχου, να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν, χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας.

 • 2 Μαρτίου 2013, 14:16 | Αγγελίδης Π.

  Ενόψει της ήδη ισχύουσας κατάργησης των εσόδων τουλάχιστον των επ[αρχιακών συλλόγων από παραστάσεις μελών τους σε συμβόλαια, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των υποθέσεων της χώρας συγκεντρώνεται στα δικαστήρια των τριών μεγαλυτέρων πόλεων αυτής, για την εξασφάλιση των ελαχίστων εσόδων εσόδων, απαραίτητων για την ύπαρξη και λειτουργία των επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων,προτείνω:

  Για την προκαταβολή των εισφορών-κρατήσεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που αυτή αφορά διενέργεια των κάθε μορφής πράξεων που περιγράφονται στο άρθρο αυτό, όταν αυτές διεξάγονται ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Ειρηνοδικείου, Πταισματοδίκη ή Πταισματοδικείου, Ανακριτή, Προέδρου ή Εισαγγελέως Πρωτοδικών, Συμβουλίου Πλημ/κών και Προέδρου ή Δικαστή Διοικητικού Πρωτοδικείου, ως οικείος δικηγορικός σύλλογος, αποκλειστικά αρμόδιος για την έκδοση των αντίστοιχων κάθε φορά γραμματίων προκαταβολής των εισφορών και κρατήσεων είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος της έδρας του τόπου διενέργειας των πράξεων αυτών. ‘Οταν η προκαταβολή των εισφορών-κρατήσεων αφορά διενέργεια των κάθε μορφής πράξεων που περιγράφονται στο άρθρο αυτό, όταν αυτές διεξάγονται ενώπιον Εφετείου, Προέδρου ή Εισαγγελέως Εφετών, Συμβουλίου Εφετών και των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, ως οικείος δικηγορικός σύλλογος, αποκλειστικά αρμόδιος για την έκδοση των αντίστοιχων κάθε φορά γραμματίων προκαταβολής των εισφορών και κρατήσεων είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος του οποίου μέλος είναι ο ενεργών την πράξη δικηγόρος.

 • 2 Μαρτίου 2013, 14:09 | Αγγελίδης Π.

  Πρέπει να γίνει ρητή μνεία στην 3η παράγραφο για το ότι η απαλλαγή δικηγόρων περί προκαταβολής δικαστικών εξόδων στην περίπτωση που αυτοί εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, ισχύει για την περίπτωση «στενού» Δημόσιου Τομέα και δεν ισχύει όταν αυτοί εκπροσωπούν πάσης φύσεως φορείς και Οργανισμούς ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ

 • 26 Φεβρουαρίου 2013, 19:50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΑΣ

  Επειδή λόγω της διαφοράς του κόστους των γραμματίων ανά δικηγορικό σύλλογο, παρατηρείται το φαινόμενο δικηγόροι από άλλο δικηγορικό σύλλογο να κόβουν γραμμάτιο προείσπραξης σε άλλο δικηγορικό σύλλογο,στην περιφέρεια του οποίου έχουν δίκη, προτείνω οι Υπηρεσίες έκδοσης γραμματίων όλων των δικηγορικών συλλόγων να είναι ηλεκτρονικά ενημερωμένες για τα ισχύοντα παρακρατήματα σε όλους τους συλλόγους, να εισπράττουν την αξία των παρακρατήσεων του γραμματίου με βάση τα ισχύοντα στο σύλλογο του οποίου ο δικηγόρος είναι μέλος και να αποστέλλουν τα παρακρατούμενα ποσά στο δικηγορικό σύλλογο του δικηγόρου.

 • 26 Φεβρουαρίου 2013, 19:07 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΑΣ

  Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο οι δικηγόροι να μην κόβουν το γραμμάτιο προείσπραξης, ή να το κόβουν ανακριβές, με συνέπεια να ζημιώνονται οι Σύλλογοι, αλλά και το Κράτος (φόρος, ΦΠΑ),και να οφελούνται οι δικηγόροι αυτοί σε βάρος των υπολοίπων συναδέλφων τους, προτείνω η μη κατάθεση στο δικαστήριο του γραμματίου προείσπραξης από δικηγόρο να έχει όλες τις συνέπειες της μη έγκυρης παράστασής του και την ακυρότητα των δικογράφων που προσυπογράφει χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου γραμματίου. Φρονώ ότι με τη ρύθμιση αυτή θα λυθεί το θέμα.