Άρθρο 9: Αντιποίηση της δικηγορίας.

1. Όποιος, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, εμφανίζεται με αυτήν και διενεργεί πράξεις που ανάγονται στο δικηγορικό λειτούργημα ή υπόσχεται τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, τιμωρείται κατά το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
2. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιποιείται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση που υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή του καταστήματος, όπου ασκούνται οι παράνομες ενέργειες καθώς και την απαγόρευση της χρήσης (έντυπης, ηλεκτρονικής) κάθε διακριτικού γνωρίσματος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.

  • 2 Μαρτίου 2013, 20:59 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

    Η παρ 1 είναι περιττή γιατί ούτως ή άλλως ισχύει η ΠΚ 175. Το τελευταίο εδάφιο της παρ 2 που προβλέπει ότι ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων νομοτεχνικά εντάσσεται στην παρ 1 εφόσον διατηρηθεί . Ανεξάρτητα από το νομοτεχνικό ζήτημα γιατί να μην αφήσουμε την έννοια του πολιτικώς ενάγοντα όπως ήδη υπάρχει στον ΚΠοινΔ και να προσθέτουμε εξειδικεύσεις; Και γιατί να περιορίζεται η δυνατότητα πολιτικής αγωγής ή της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μόνον στους συλλόγους και μάλιστα της οικείας περιφέρειας και δεν παρέχεται το δικαίωμα αυτό σε οποιονδήποτε δικηγορικό σύλλογο και κάθε δικηγόρο;