Άρθρο 132: Μόνιμη διαιτησία σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

1. Στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας μπορούν, μετά τη γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε συλλόγου, να οργανώνονται μόνιμες διαιτησίες με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ομοίως, μετά τη γνωμοδότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων μπορεί να οργανωθεί στην έδρα του Εφετείου μόνιμη διαιτησία.
2. Στη διαιτησία κάθε δικηγορικού συλλόγου μπορούν να υπαχθούν όλες οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.