Άρθρο 64: Καθορισμός των νομίμων αμοιβών.

1. Οι νόμιμες αμοιβές καθορίζονται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης ως εξής:
i. Η νόμιμη αμοιβή για τη σύνταξη κύριας αγωγής ορίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής όπως παρακάτω:
α) 2% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ.
β) 1,5% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 200.001 ευρώ μέχρι 750.000 ευρώ.
γ) 1% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 750.001 ευρώ μέχρι 1.500.000 ευρώ.
δ) 0,5% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 1.500.001 ευρώ μέχρι 3.000.000 ευρώ.
ε) 0,3% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 3.000.001 ευρώ μέχρι 6.000.000 ευρώ.
στ) 0,2% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 6.000.001 ευρώ μέχρι 12.000.000 ευρώ.
ζ) 0,5% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 12.00.001 ευρώ μέχρι 25.000.000 ευρώ.
η) 0,05% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται πέραν από το ποσό των 25.000.001 ευρώ.
Επί αγωγών από συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή κατά την ειδική αυτών διαδικασία το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

ii. Εάν το αίτημα της αγωγής δεν συνίσταται σε ορισμένη χρηματική απαίτηση (π.χ. αγωγές αναγνωριστικές, νομής, κυριότητος, δουλειών, διανομής, ακυρότητας, διαλύσεως Εταιρείας κλπ.) η νόμιμη αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω με βάση την πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής.
iii. Εάν το αίτημα της αγωγής είναι η επιδίκαση περιοδικών παροχών ή προσόδων απροσδιορίστου χρόνου, η νόμιμη αμοιβή καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, με βάση το δεκαπλάσιο της ετήσιας παροχής ή προσόδου.
2. Σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, ως νόμιμες αμοιβές θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, οι νόμιμες αμοιβές, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, επανακαθορίζονται ανά 3ετία. Το προεδρικό διάταγμα μπορεί να εκδίδεται και χωρίς την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο γνώμη, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο μηνών από τότε που αυτή θα ζητηθεί με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2013, 16:38 | JamesT

  Στο Άρθρο 64, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ) το ποσοστό θα πρέπει να διορθωθεί σε 0,1%.
  Στην παρούσα μορφή του άρθρου, το στοιχείο (ζ) φέρει τιμή 0,5%, μεγαλύτερη από το ακριβώς προηγούμενο στοιχείο (στ) που φέρει τιμή 0,2%.

  Επίσης, στο ίδιο στοιχείο να διορθωθεί το «12.00.001 ευρώ» σε «12.000.001 ευρώ».

  Τέλος, επειδή το αίτημα της αγωγής μπορεί να είναι μεταξύ δύο στοιχείων, (πχ. 200.000,01 , 750.000,51 , 1.500.000,99 … ευρώ) και υπάρχει κενό ρύθμισης με την παρούσα διατύπωση, πρέπει τα ποσά να επαναδιατυπωθούν με δεκαδικά ψηφία.
  Διαφορετικά, το ζήτημα της διατύπωσης των ορίων το έχει ήδη λύσει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας με την κάτωθι διατύπωση: «όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής είναι πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ».