Άρθρο 130: Σύσταση και οργάνωση επιτροπών.

1. Σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο συνιστώνται μία Επιτροπή Μητρώου σε πρώτο βαθμό και μία Επιτροπή Μητρώου σε δεύτερο βαθμό με έδρα τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να συσταθούν περισσότερες Επιτροπές Μητρώου σε κάθε βαθμό. Τα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων ανά τριετία και το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου, με τετραετή θητεία, αρχομένη από 1 Μαρτίου και λήγουσα την τελευταία ημέρα Φεβρουαρίου του τρίτου έτους.
2. Οι Επιτροπές Μητρώου αποτελούνται από επτά δικηγόρους που δεν είναι μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων με 10ετή τουλάχιστον θητεία και 15ετή, αν πρόκειται για τις Επιτροπές Μητρώου δεύτερου βαθμού, στις οποίες προεδρεύει ο αρχαιότερος κατά τον διορισμό. Χρέη Γραμματέα ασκεί ο νεώτερος δικηγόρος.