Άρθρο 65: Αμοιβή στη σώρευση αγωγών.

1. Εάν περισσότερες αγωγές ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο, οφείλεται αμοιβή με βάση το συνολικώς αιτούμενο ποσό σε συνδυασμό με την πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής.
2. Η πιο πάνω διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση που στο ίδιο δικόγραφο της αίτησης στρέφεται κατά περισσοτέρων ιδιοκτητών απαλλοτριουμένων ακινήτων.