Άρθρο 80: Αμοιβή σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντολής.

Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία για αμοιβή και ο δικηγόρος δεν πραγματοποιήσει την εντολή που του ανατέθηκε, εάν μεν η ενέργειά του αυτή είναι αδικαιολόγητη, δικαιούται μόνον την ανάληψη των γενομένων δαπανών, όχι όμως και τη συμφωνημένη ή τη νόμιμη αμοιβή, εάν δε η ενέργεια αυτή είναι δικαιολογημένη, δικαιούται στην απόληψη όχι μόνο των γενομένων δαπανών, αλλά και ανάλογης προς τις γενόμενες εργασίες αμοιβής.