Άρθρο 67: Αμοιβή για ανακοίνωση δίκης και για ανακοπή.

Για τη σύνταξη ανακοίνωσης δίκης με προσεπίκληση σε παρέμβαση, ανακοπής κατ’ επιταγής, τριτανακοπής, ανακοπής κατά δήλωσης σε κατάσχεση (ανακοπής κατά συντηρητικού μέτρου, παρατηρήσεων ενώπιον του συμβολαιογράφου ως προς τη σύνταξη του πίνακα, ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης), η νόμιμη αμοιβή ορίζεται στο μισό αυτής που ορίζεται με το άρθρο 66.