Άρθρο 157: Πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον δικαστηρίων.

Πειθαρχικά παραπτώματα, που διαπράττονται ενώπιον δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση ή ενώπιον εντεταλμένου δικαστή, ανακριτή ή εισηγητή βεβαιώνονται με έκθεση που αποστέλλεται στον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, για την τήρηση και ολοκλήρωση της σχετικής πειθαρχικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση οι δικαστικές αρχές έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν στον οικείο δικηγορικό σύλλογο κάθε πειθαρχικό παράπτωμα δικηγόρου το οποίο λαμβάνουν γνώση.