Άρθρο 139: Συντονιστική Επιτροπή.

1. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων συγκροτεί στην πρώτη συνεδρίασή της, συντονιστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης & Πειραιά και από δέκα Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή εδρεύει στην Αθήνα, εξυπηρετείται από το διοικητικό προσωπικό της Ολομέλειας και έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, ο οποίος συγκαλεί και τις συνεδριάσεις αυτής, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιά αποτελούν τα άλλα δύο μέλη του Προεδρείου της.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται επίσης με αίτηση επτά τουλάχιστον μελών της. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει την Συντονιστική Επιτροπή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της αίτησης, συγκαλείται αυτοδικαίως το επόμενο Σάββατο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών από την πάροδο της πιο πάνω δεύτερης πενθήμερης προθεσμίας στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και το Προεδρείο, για τη συγκεκριμένη και μόνο συνεδρίαση, εκλέγεται από την συγκεκριμένη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ολοκληρώνει τις εργασίες της σε μία συνεδρίαση.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στις συνεδριάσεις της τουλάχιστον επτά από τα μέλη της και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών της.
5. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων και όσων αναθέτει σε αυτήν η Ολομέλεια.
6. Οι διατάξεις για τη λειτουργία της Ολομέλειας των Προέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων ισχύουν αναλογικά και για τη Συντονιστική Επιτροπή.