Άρθρο 103: Αποφάσεις

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκέσει ο χρόνος για τη λήψη απόφασης, η συζήτηση συνεχίζεται άλλη ημέρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επομένη εκείνης που διακόπηκε η συνέλευση.
Τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται χωρίς ν’ απαιτείται η επικύρωσή τους.
2. Η παράβαση από οποιονδήποτε των ως άνω διατάξεων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό Γενικών Συνελεύσεων, εφόσον υπάρχει, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.