Άρθρο 32: Υποβολή Ετησίων Δηλώσεων.

1. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους ο δικηγόρος οφείλει να υποβάλει δήλωση, σε ενιαίο τύπο δηλώσεων, στην οποία αναφέρει (α) τα πλήρη στοιχεία του (β) το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, (γ) τη διεύθυνση κατοικίας και επαγγελματικής του δραστηριότητας, (δ) την ηλεκτρονική του διεύθυνση αλληλογραφίας και να δηλώνει αν:
α) ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου ή αν τελεί σε ολική ή μερική αναστολή
β) διαμένει και παρέχει τις υπηρεσίες του εκτός Ελλάδας,
γ) είναι μέλος άλλου δικηγορικού συλλόγου εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) συμμετέχει σε δικηγορική εταιρία,
ε) ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου μόνος ή σε συνεργασία με άλλο δικηγόρο και αμείβεται με πάγια αντιμισθία
στ) έχει έμμισθη εντολή ή σχέση εργασίας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ζ) λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα.
η) διατηρεί ιστοσελίδα.
2. Με την δήλωσή του αυτή ο δικηγόρος οφείλει επίσης να βεβαιώνει ότι δεν είναι διαχειριστής ΕΠΕ ή διευθύνων σύμβουλος ΑΕ, ούτε εκπρόσωπος άλλης εταιρίας εμπορικής ή πιστωτικής μορφής, ούτε έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο από αυτά που προβλέπονται στο παρόντα κώδικα.
3. Με την ετήσια δήλωση συνυποβάλεται απόδειξη καταβολής της ετήσιας εισφοράς υπέρ του δικηγορικού συλλόγου.
4. Ο ενιαίος τύπος της ετήσιας δήλωσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου και δύναται να περιλαμβάνει και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία με την προϋπόθεση τήρησης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα . Με απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων δύναται να προβλεφθεί ενιαίος τύπος δήλωσης για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.
5. Αν ο δικηγόρος δεν υποβάλλει την ετήσια δήλωση και την εισφορά του μέχρι την 30 Ιουνίου του τρέχοντος δικαστικού έτους, ειδοποιείται από το σύλλογο εγγράφως και εάν δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή εντός δύο μηνών διαγράφεται από το μητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επανεγγραφής το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά με αιτιολογημένη απόφασή του τους επικαλούμενους από τον ενδιαφερόμενο λόγους.
6. Η αξίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς μπορεί να συμψηφισθεί με την αξίωση του δικηγόρου να λάβει το μέρισμα από τους διανεμητικούς λογαριασμούς που τηρεί και διαχειρίζεται κάθε σύλλογος.

  • 1 Μαρτίου 2013, 14:47 | Αγγελίδης Π.

    Ακόμη, επειδή είναι μαθηματικά βέβαιο ότι τα μερίσματα από διανεμητικούς λογαρισμούς σε λίγο θα είναι παρελθόν σχεδόν για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους, η ύπαρξη και λειτουργία των οποίων θα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις συνδρομές των μελών τους, πρέπει να προβλέπονται και άλλοι τρόποι είσπραξης της ετήσιας συνδρομής (π.χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ)καθώς και πειθαρχικές συνέπειες μη καταβολής της.

  • 1 Μαρτίου 2013, 14:30 | Αγγελίδης Π.

    Στην παράγραφο ένα να προστεθεί και θ’ περίπτωση με την οποία ο δικηγόρος να υποχρεούται να καταθέτει στον Σύλλογό του και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών (προκειμένου να δικαιούται να διενεργεί μεταφράσεις κειμένων των γλωσσών αυτών και μόνο.) Τα πιστοποιητικά αυτά θα μπορούν να κατατίθενται με την εγγραφή κάποιου ως μέλους ενός Συλλόγου ή, εφόσον αυτά αποκτηθούν μεταγενέστερα, εφάπαξ μαζί με την δήλωση του επομένου έτους από αυτό κατά το οποίο αποκτλήθηκαν.
    Γενικά η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας πρέπει να είναι βασική προϋπόθεση του δικαιώματος του δικηγόρου να διενεργεί μεταφράσεις κειμένων, μόνο της αντίστοιχης γλώσσας.
    Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο η γνησιότητα της υπογραφής του δικηγόρου σε μεταφραζόμενα από τα μέλη τους ξενόγλωσσα κείμενα, αφού γίνεται και ο έλεγχος περί του ότι είναι κάτοχος πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.