Άρθρο 126: Αποβολή της ιδιότητας του Προέδρου ή του συμβούλου. Έκπτωση από το αξίωμα.

1. Αποβάλλει την ιδιότητα του προέδρου αυτοδίκαια:
α) εκείνος που για οποιοδήποτε λόγο αποβάλει την ιδιότητα του δικηγόρου
β) εκείνος που τιμωρήθηκε τελεσίδικα με πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης
2. Στις περιπτώσεις της αυτοδίκαιης απώλειας της ιδιότητας του προέδρου η του συμβούλου ειδοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για να ενεργήσει όσα ορίζονται στο άρθρο 139 του παρόντος.
3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου ή του συμβούλου:
α) εκείνος που αποδέχθηκε θέση ή αξίωμα που συνεπάγεται , σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος ολική αναστολή του λειτουργήματος τον δικηγόρου και
β) εκείνος που αδικαιολόγητα απουσιάζει από οκτώ (8) συνεχείς ή δεκαέξι (16) μη συνεχείς συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
4. Αν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ο πρόεδρος ή ο σύμβουλος που αποδέχθηκε θέση ή αξίωμα που συνεπάγεται ολική αναστολή του λειτουργήματος κριθεί ότι θα πρέπει να διατηρήσει τη θέση ή το αξίωμα τότε αυτός τελεί σε αναστολή της άσκησης του αξιώματος για όσο χρόνο διατελεί σε αναστολή του λειτουργήματος του δικηγόρου.