Άρθρο 97: Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των δικηγορικών συλλόγων.

1. Το διοικητικό συμβούλιο κάθε Συλλόγου μπορεί να καταρτίζει γενικό κανονισμό λειτουργίας αυτού, με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ο οργανισμός του Συλλόγου, ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του. Μέρη του αντικειμένου του κανονισμού αυτού μπορούν να προβλεφθούν και να ρυθμιστούν με ξεχωριστούς κανονισμούς.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην πλήρωση των οργανικών θέσεων του Συλλόγου καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών του Συλλόγου.
3. Τα Διοικητικά Συμβούλια κατά τον προσδιορισμό των ετήσιων εισφορών των δικηγόρων λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη εμπλουτισμού των σχετικών βιβλιοθηκών με το σύνολο των νομικών περιοδικών, συγγραμμάτων και βιβλίων που εκδίδονται στην Ελλάδα, καθώς και των πιο βασικών νομικών περιοδικών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης των δαπανών για την έκδοση και κυκλοφορία του νομικού περιοδικού κάθε Συλλόγου και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης νομοθεσίας και νομολογίας γενικού ή περιφερειακού ή ειδικού περιεχομένου. Για την έγκυρη λήψη απόφασης για το αμέσως προηγούμενο εδάφιο απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι δικηγόροι που συγγράφουν βιβλία και ανάτυπα ή συμμετέχουν στην συγγραφή ή έκδοση συλλογικών έργων οφείλουν να αποστέλλουν δωρεάν δύο τουλάχιστον αντίτυπα στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών.