Άρθρο 79: Αμοιβή σε περίπτωση ανάκλησης εντολής.

Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία για αμοιβή και ανακληθεί η εντολή που έχει δοθεί προς το δικηγόρο, εάν μεν η ανάκληση είναι αδικαιολόγητη, ο εντολέας υποχρεούται σε άμεση εκτέλεση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την συμφωνία, εάν δε η ανάκληση είναι δικαιολογημένη, ο εντολέας υποχρεούται στην καταβολή των γενομένων δαπανών και της αμοιβής του δικηγόρου για τις μέχρι την ανάκληση εργασίες αυτού, με βάση τις διατάξεις του παρόντος.