Άρθρο 85: Αμοιβή για δικαστικές ή εξώδικες υπηρεσίες.

Για εργασίες ή πράξεις ή απασχολήσεις του δικηγόρου δικαστικές ή εξώδικες, για την αμοιβή των οποίων δεν γίνεται ειδική αναφορά στα προηγούμενα άρθρα, η αμοιβή του, σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, προσδιορίζεται ανάλογα με την ωριαία απασχόληση του δικηγόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι του παρόντος.