Άρθρο 135: Η Ολομέλεια ως συντονιστικό όργανο.

Συντονιστικό όργανο των δικηγορικών συλλόγων της χώρας αποτελεί η «Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος».
2. Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο των δικηγόρων της χώρας.
3. Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, όπως το άρθρο 92 του παρόντος ορίζει, δεν θίγονται από τη λειτουργία, τις προτάσεις και αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας συνιστούν κατευθυντήριες γραμμές στη λήψη αποφάσεων από τα όργανα των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την πραγμάτωση των σκοπών τους.
4. Μέλη της Ολομέλειας αποτελούν οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που συμμετέχουν σε αυτήν αυτοδικαίως με την εκλογή τους στο αξίωμα του Προέδρου του οικείου Συλλόγου ή αναπληρωματικοί που αυτοί ορίζουν.
5. Η Ολομέλεια εδρεύει στην Αθήνα, όπου διατηρεί γραφεία και διοικητικό – υποστηρικτικό προσωπικό. Όσον αφορά στο προσωπικό της Ολομέλειας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 5 του παρόντος Κώδικα.
6. Η Ολομέλεια διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης & Πειραιά. Πρόεδρος αυτής, είναι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, ο οποίος και την εκπροσωπεί.
7. Οι πόροι της Ολομέλειας προκύπτουν από την καταβολή ετήσιας συνδρομής εκ μέρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφασή της.
8. Όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα ρυθμίζονται με Κανονισμό που συντάσσεται από επταμελή επιτροπή της Ολομέλειας, ο οποίος εγκρίνεται από την Ολομέλεια με πλειοψηφία των μελών της.