Άρθρο 114: Κατάλογος υποψηφίων και δημοσιεύσεις.

1. Στην περίπτωση του άρθρου 109 με δαπάνες και μέριμνα του Συλλόγου εκτυπώνεται κατάλογος των συνδυασμών με αλφαβητική σειρά των ονομάτων τους. Στην περίπτωση του άρθρου 110, με δαπάνες και μέριμνα του Συλλόγου, εκτυπώνεται κατάλογος που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Οι κατάλογοι αυτοί εκτίθενται στα γραφεία, άλλως στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και στο κατάστημα του Πρωτοδικείου οκτώ ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της εκλογής.
2. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου με ανακοίνωση του που δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα, στα γραφεία του Συλλόγου και στα δικαστήρια, ανακοινώνει στα μέλη την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κάθε Συλλόγου που εκδίδεται το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του έτους των εκλογών, καθορίζονται οι διαστάσεις, το χρώμα και τα λοιπά στοιχεία των ψηφοδελτίων και των φακέλων. Στους συλλόγους που ισχύει το σύστημα των συνδυασμών, οι φάκελοι για τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων Προέδρων πρέπει να διακρίνονται από τους φακέλους για τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων συμβούλων.