Άρθρο 57: Σχέσεις Εταιρίας προς τρίτους.

1. Οι έγγραφες εντολές των εντολέων-πελατών λογίζεται ότι παρέχονται προς την Εταιρεία ακόμα και αν αυτές απευθύνονται προς Εταίρο ή συνεργάτη της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να δέχεται εντολές υπεράσπισης ή εκπροσώπησης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικρουόμενα μεταξύ τους συμφέροντα.
3. Οι αμοιβές για δικαστικές ή εξώδικες υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους της Εταιρίας και η μέθοδος υπολογισμού τους συμφωνούνται από το διαχειριστή της Εταιρίας ή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.

  • 2 Μαρτίου 2013, 21:23 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

    Η εντολή θεωρείται ότι απευθύνεται στην εταιρεία έστω και αν απευθύνεται σε συνεργάτη. Αλλά μόνον ο εταίρος δεν μπορεί να παρέχει ατομικά υπηρεσίες, ενώ ο συνεργάτης μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στην εταιρεία με διάφορες μορφές κατά τα οριζόμενα σε άλλα άρθρα και με διαφορετικό καθεστώς αμοιβής που δεν εμποδίζει τους συνεργάτες να ασκούν δικηγορία και ατομικά. Θεσπίζεται δηλαδή αμάχητο τεκμήριο υπέρ της εταιρείας;