Άρθρο 46: Αποδοχές Εμμίσθου Δικηγόρου

Ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του αμείβεται με πάγια μηνιαία αμοιβή ίση τουλάχιστον με εκείνη που ισχύει εκάστοτε για τους δικηγόρους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στους φορείς της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, όπως ισχύει και όπως η αμοιβή αυτή εκάστοτε καθορίζεται με σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Οι παραπάνω συνολικές μηνιαίες αποδοχές δεν μπορεί να υπολείπονται από τις μηνιαίες αποδοχές υπάλληλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τετραετούς φοιτήσεως του ίδιου φορέα. Για την υπαγωγή των δικηγόρων στα μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων του φορέα όπου υπηρετούν, ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος άσκησης δικηγορίας από την ημερομηνία της αρχικής εγγραφής τους στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Δικηγόροι οι οποίοι ασκούν σύμφωνα με διατάξεις καταστατικών, εσωτερικών κανονισμών ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας δικαιούνται επίδομα θέσης, το οποίο αντιστοιχεί στο επίδομα θέσης που λαμβάνει υπάλληλος της διοικητικής ιεραρχίας, όταν προΐσταται Διεύθυνση ή Τμήματος.

 • 4 Μαρτίου 2013, 12:35 | ΜΙΧΑΛΗΣ Δ ΜΠΙΚΟΣ

  Συμφωνώ με όσα αναφέρθηκαν απ τους συναδέλφους νωρίτερα.
  Θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρισθεί το επιτελούμενο έργο των εμμίσθων δικηγόρων των ΟΤΑ (Καλλικρατικών ήδη με πληθώρα αντικειμένων και διαδικασιών) και ο αγώνας τους για την προάσπιση των συμφερόντων των Δήμων ώστε να ορισθούν οι αμοιβές τους αντίστοιχα μαυτές του ΝΣΚ. Να πάψουν να θεωρούνται συνεχώς παρίες του συστήματος με όλες τις διαφοροποιήσεις κατά καιρούς στις υπουργικές εκδοθείσες αποφάσεις του υπολογισμού των αμοιβών των (και μαυτούς ακόμη των ανεξάρτητων αρχών που ισχύουν μέχρι σήμερα). Να αναγνωρισθεί το δικαίωμά τους σε αξιοπρεπή αμοιβή τη στιγμή που ολοι έχουμε απαρνηθεί την ιδιωτική πελατεία μας για χάρη των Δήμων οπου υπηρετούμε. Ενδεικτικά και μόνο να αναφέρω ότι για την μετάβασή μου στο Εφετείο Θράκης 2 φορές μηνιαίως (ακυρωτικές κ.α) η καταβαλλομενη επί 16 χρονια αμοιβή μου ανέρχεται στο δυσθεώρητο !!! ποσό των ( 2,5+2,5=5 ευρώ για εισιτήρια σύν 9 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση =14 ευρώ μείον κρατήσεις ) τη στιγμή που η αμοιβή του πολιτικού μηχανικού ανέρχεται στα 56 ευρώ ημερησίως.

 • 4 Μαρτίου 2013, 11:12 | Κ.Τσάκωνα

  Η ανωτέρω διάταξη όπως έχει διατυπωθεί/προταθεί ΔΕΝ άρει τις αμφιβολίες και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα ενόψει των πρόσφατων αλλαγών αποδοχών των εμμ.δικηγόρων, βλ. αρθρ. 1 παρα.ΙΓ υποπαραγρ. ΙΓΙ περ. 8, υποπερ.β’ Ν.4093/2012, παρ. 1 αρθρ. 4 & παρ. 3&4 αρθρ. 31 του Ν. 4024/2011, ΚΥΑ 2/17132/0022-2012,ΥΑ οικ/2012 (ΦΕΚ Β 498 2012) όπου ισχύουν διαφορετικά κριτήρια για εμμίσθους σε ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ν.π.δ.δ., ο.τ.α., ανεξαρτήτων αρχών.
  Η κατώτατη αμοιβή συνδέεται με διάταξη που έχει τροποποιηθεί πολλάκις (δηλ. η παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982) σε σχέση με τον επαναπροσδιορισμό των ορίων του ευρύτερου και δημοσίου τομέα, αλλά και με εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις που λαμβάνονται κυρίως για κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων συγκεκριμένων ν.π. του ευρύτερου δημ.τομέα. Ο δε προσδιορισμός του ‘ευρύτερου Δημοσίου’ τομέα ειναι πλέον αντικείμενο πολλών ρυθμίσεων που παρουσιάζουν κάποια κενά αλλά και διαφορετικές ρυθμίσεις ειδικά σε σχέση με μισθολογικά θέματα προσωπικού τους.
  Επίσης σε ότι αφορά τα του κατώτατου μισθού, η αναφορά-κριτήριο σε ΠΕ υπαλλήλους, ενισχύει την τάση για ‘υπαλληλοποίηση’ των νομικών συμβούλων και άρα την απαξίωσή τους ως νομικούς. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο όπως έχει τονισθεί πολλάκις από τους συναδέλφους και τον ΔΣΑ και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί επιτέλους με σαφήνεια και σεβασμό προς την ιδιότητα και τον ρόλο μας.
  Επιπλέον αν και γίνεται αναφορά στον τρόπο υπολογισμού της ‘προυπηρεσίας’, ωστόσο δεν γίνεται αναφορά στο θέμα ‘χρονοεπίδομα’ που προβλεπόταν στην παρα.1 του αρθρ. 4 του Ν.4024/2011 αλλά καταργήθηκε από 1.1.2013 δυνάμει της περ.9 της υποπαρ Γ.1, αρθρ. 1 του Ν. 4093/2012.
  Επίσης η τάση των από Ν.4024/2011 νομ. εξελίξεων-σήμερα ήταν η εξομοίωση των εμμίσθων όλων των ν.π. ευρύτερου δημοσίου και ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Αν αυτή είναι η βούληση του νομοθετη ας διατυπωθεί με σαφήνεια εφεξής.
  Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνώ με σχόλια-προτάσεις λοιπών συναδέλφων ότι πρέπει ρητά και ξεκάθαρα πλέον να νομοθετήσετε την αντιστοίχηση των αμοιβών των εμμίσθων ΟΛΩΝ των ν.π. του Ευρύτερου Δημοσίου, δηλ. νπιδ, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, με τις αποδοχές αντίστοιχα ΝΟΜΙΚΏΝ συμβούλων του Δημοσίου, κι όχι εν γένει με υπαλλήλους 4ετούς φοίτησης, (είναι περιττό να αναφέρουμε τις διαφορές μας), και μάλιστα με ΝΟΜΙΚΟΥΣ συμβουλους του ΝΣΚ, (αν όχι των Ανεξαρτήτων Αρχών) όπου βλ Δικηγόρος παρα πρωτοδίκαις=Δικαστικός αντιπρόσωπος Α΄ΝΣΚ, δικηγόρος παρ΄εφέταις=πάρεδρος ΝΣΚ, δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω=Νομικός Σύμβουλος ΝΣΚ.

 • 28 Φεβρουαρίου 2013, 19:41 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΖΟΥΔΗΣ,Νομικός Σύμβουλος Δήμου Πέλλας

  Επιτέλους κ.Υπουργέ κάντε το μεγάλο βήμα κα λύστε το ζήτημα της αμοιβής των εμμίσθων του Δημοσίου,ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, MIA KAI ΚΑΛΗ.Νομοθετήστε ρητά και ξεκάθρα την πλήρη αντιστοίχηση των αμοιβών των εμμίσθων δημοσίου,ΟΤΑ και ΝΠΔΔ,με τις αποδοχές του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Ξεκάθαρες και ειλικρινείς κουβέντες.Δικηγόρος παρα πρωτοδίκαις=Δικαστικός αντιπρόσωπος Α΄ΝΣΚ,δικηγόρος παρ΄εφέταις=πάρεδρος ΝΣΚ,δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω=Νομικός Σύμβουλος ΝΣΚ.ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.Είναι γνωστό τοις πάσι οτι όλοι όσοι απασχολούμαστε σε δημόσιο,ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αντιμετωπίζουμε τεράστιο όγκο δουλειάς και πολύπλοκες υποθέσεις,με καθημερινή και αποκλειστική απασχόληση και δεν υπάρχει χρόνος για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτική πελατεία..Όσοι το κάνουν είναι ελάχιστοι και για λίγες υποθέσεις.Προσωπικά το ξαναλέω,16 χρόνια έμμισθος σε ΟΤΑ δεν έχω πάρει ούτε μία προσωπική υπόθεση και δεν διατηρώ ιδιωτικό γραφείο.
  Δεν θα μπεί μέσα ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός των εντολέων τους αν 300-400 έμμισθοι του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ εξομοιωθούν με τους λειτουργούς του ΝΣΚ.
  ΔΕΙΞΤΕ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΑΛΜΑ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2013, 10:59 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

  Πάλι η κατώτατη αμοιβή συνδέεται με κάτι άλλο που παραπέμπει πάλι σε κάποιον άλλο νόμο που ανά πάσα στιγ΄μη μπορεί να αλλάξει και φυσικά επί τα χείρω και ποτέ επί τα βελτίω.
  ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΡΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΝΠ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΑΜΟΙΒΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ .ΔΗΛΑΔΗ ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΛΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΡΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΓΑΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΡΗΤΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΛΕΙΟΤΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ .ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕς ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
  Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ .
  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.