Άρθρο 149: Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια.

1. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια είναι πενταμελή και συγκροτούνται ως ακολούθως:
α) Κάθε Δεκέμβριο ανά τετραετία συντάσσεται, μετά από πρόταση των διοικητικών συμβουλίων και κατά την αναλογία των μελών κάθε συλλόγου, κατάλογος πενταπλάσιου του αναγκαίου αριθμού υποψηφίων μελών πειθαρχικού συμβουλίου στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου για την επόμενη θητεία. Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μελών κάθε εφετειακής περιφέρειας αποφασίζεται από τη συντονιστική επιτροπή των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων. Η συντονιστική επιτροπή μετά από πρόταση ενός ή περισσοτέρων δικηγορικών συλλόγων μπορεί να προβλέψει περισσότερο του ενός πειθαρχικά συμβούλια στην έδρα συγκεκριμένων πολιτικών εφετείων.
β) Μέσα στον ίδιο μήνα από τη σύνταξη του καταλόγου υποψηφίων μελών γίνεται δημόσια κλήρωση των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου με πρωτοβουλία και παρουσία του Προέδρου αυτού και παρουσία των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας του πολιτικού εφετείου.
2. Υποψήφια μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων δύνανται να είναι:
α) Δικηγόροι, που έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή δικηγορία,
β) Επίτιμοι δικηγόροι, που έχουν διακριθεί εξαιρετικά κατά τη διάρκεια της ενεργούς δικηγορίας τόσο για τις επιστημονικές τους ικανότητες όσο και για την επαγγελματική τους συμπεριφορά.
3. Δεν δύνανται να είναι μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων όσοι τελούν σε αναστολή, όσοι είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου και όσοι έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της προειδοποίησης και της επίπληξης.
4. Καθήκοντα Προέδρου κάθε πειθαρχικού συμβουλίου ασκεί μέλος του που έχει κληρωθεί με τα περισσότερα χρόνια ενεργούς δικηγορίας.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων συντάσσει σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων και μετά από πρότασή της εγκρίνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
6. Δικηγόροι που διορίσθηκαν μέλη πειθαρχικού συμβουλίου απέχουν υποχρεωτικά των καθηκόντων τους για όσο χρόνο υπάρχει εκκρεμής σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη.