Άρθρο 86: Δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικηγορικής αμοιβής από το δικηγόρο.

Η εκκαθάριση από τα δικαστήρια των εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής, υπέρ του νικήσαντα διαδίκου , δεν είναι υποχρεωτική για τον δικηγόρο έναντι του εντολέα του και δεν επηρεάζει τη μεταξύ τους γραπτή συμφωνία ή τη νόμιμη αμοιβή σε περίπτωση έλλειψης γραπτής συμφωνίας.