Άρθρο 53: Είσοδος, Έξοδος και Αποβολή Εταίρου.

1. Η είσοδος νέων εταίρων επιτρέπεται πάντοτε με απόφαση των εταίρων με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο Καταστατικό.
2. Η αποχώρηση εταίρου επιτρέπεται εφόσον προηγηθεί έγγραφη προ εξαμήνου γνωστοποίησή του στην Εταιρεία. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει διαφορετική προθεσμία.
3. Η αποβολή εταίρου επιτρέπεται, μόνο για σπουδαίο λόγο. Με απόφαση των εταίρων και με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο Καταστατικό. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαριά παράβαση καθηκόντων, η αδυναμία ή η πρόδηλη ανεπάρκεια για την εκτέλεσή τους, καθώς και κάθε βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα όπως αυτό προβλέπεται στο νόμο και στους Κώδικες Δεοντολογίας και μπορεί να πλήξει το κύρος και τη φήμη της Εταιρείας.
4. Η είσοδος, η αποχώρηση καθώς και η αποβολή εταίρου συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και συνεπάγονται υποχρεωτικά την ανακατανομή των εταιρικών μεριδίων και των ποσοστών συμμετοχής στα κέρδη και στις ζημίες των εταίρων κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό.