Άρθρο 31: Ταυτότητα Δικηγόρου.

1. Κάθε Δικηγορικός Σύλλογος εφοδιάζει τον δικηγόρο, που είναι μέλος του, με ειδική ταυτότητα που μπορεί να είναι ηλεκτρονικού τύπου. Στην ταυτότητα, η οποία φέρει φωτογραφία του δικηγόρου, αναγράφονται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ο αριθμός μητρώου του και τίθεται η υπογραφή και η σφραγίδα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές διασφάλισης της γνησιότητας της ταυτότητας.
3. Όλες οι δικαστικές και άλλες αρχές οφείλουν να δέχονται και να διευκολύνουν κάθε δικηγόρο κατά την άσκηση του λειτουργήματός του , με την επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας.

  • 1 Μαρτίου 2013, 14:33 | Αγγελίδης Π.

    Πρέπει να γίνεται σαφής μνεία για τον χρόνο ισχύος της δικηγορικής ταυτότητας, καθώς και περί της υποχρέωσης παράδοσης αυτής στον οικείο Σύλλογο σε κάθε περίπτωση απώλειας της δικηγορικής ιδιότητας.