Άρθρο 98: Αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία.

1. Το διοικητικό συμβούλιο κάθε συλλόγου αποτελείται από τον πρόεδρο και:
α) δύο (2) μέλη, όταν ο σύλλογος έχει λιγότερα από είκοσι πέντε (25) μέλη
β) τέσσερα (4) μέλη, όταν έχει από είκοσι πέντε (25) μέχρι εκατό (100) μέλη,
γ) οκτώ (8) μέλη, όταν έχει από εκατόν ένα (101) μέχρι τριακόσια (300) μέλη,
δ) δέκα (10) μέλη, όταν έχει από τριακόσια ένα (301) μέλη μέχρι πεντακόσια (500),
ε) δέκα τέσσερα (14) μέλη, όταν έχει πεντακόσια ένα (501) μέλη μέχρι χίλια (1000),
στ) δέκα οκτώ (18) μέλη, όταν έχει από χίλια ένα (1001) μέλη μέχρι τέσσερες χιλιάδες (4000) και
ζ) είκοσι τέσσερα (24) όταν έχει από τέσσερες χιλιάδες ένα (4001) και πάνω μέλη.
2. Όταν ο Σύλλογος εδρεύει σε πόλη που είναι και έδρα εφετείου, τότε το διοικητικό συμβούλιό του αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.
3. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των μελών που έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους των αρχαιρεσιών.
4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υπηρετήσει δύο συνεχόμενες θητείες. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υπηρετήσουν τρεις συνεχόμενες θητείες..