Άρθρο 60: Αμοιβή δικηγόρου – Νόμιμες Αμοιβές

1. Τα σχετικά με την αμοιβή του δικηγόρου ορίζονται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία αυτού και του εντολέα του ή του αντιπροσώπου του, η οποία περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία εφαρμόζονται οι οριζόμενες από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος νόμιμες αμοιβές.
2. Με βάση τις νόμιμες αμοιβές, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος:
α) διενεργείται από τα δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων και η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του παρόντος,
β) προσδιορίζεται η αμοιβή του διοριζόμενου δικηγόρου υπηρεσίας στην παροχή νομικής βοήθειας σύμφωνα με το Ν. 3226/2004 (Α΄ 24) ή κάθε άλλο σχετικό νόμο ή επί διορισμού δικηγόρου κατά το άρθρο 200 του Κ.Πολ.Δ. σε περίπτωση παροχής ευεργετήματος πενίας ή επί διορισμού δικηγόρου για συνδικίες πτωχεύσεων κλπ. ή επί αυτεπάγγελτου διορισμού δικηγόρου σε ποινικές υποθέσεις,
γ) υπολογίζονται οι εισφορές-κρατήσεις τις οποίες υποχρεούνται να προκαταβάλουν οι δικηγόροι στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την παράστασή τους ενώπιον των δικαστηρίων ή δικαστών, συμβουλίων, κάθε είδους αρχών (ανακριτικών, εισαγγελικών, διοικητικών, κ.λ.π.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63 παρ. 1 του παρόντος.
3. Οι νόμιμες αμοιβές μπορούν να αυξηθούν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, ανάλογα με την επιστημονική εργασία, την αξία και το είδος της υπόθεσης, του χρόνου που απαιτήθηκε, τις εκτός έδρας μεταβάσεις, τη σπουδαιότητα της διαφοράς, των ειδικότερων περιστάσεων και κάθε είδους δικαστικών ή εξωδίκων ενεργειών. Αντίθετα, σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής κριθεί ως υπέρογκο, αλλά δεν μπορούσε να αξιολογηθεί από τον δικηγόρο ελλείψει πραγματικών στοιχείων, ο δικαστής ή το δικαστήριο και αυτεπάγγελτα μπορεί να προσδιορίσει τη νόμιμη αμοιβή με βάση το ποσό που έπρεπε να ζητηθεί με την αγωγή, είτε κατά την εκτίμησή του, είτε λόγω περιορισμού του αιτήματος της αγωγής κατά συμμόρφωση του δικηγόρου προς έγγραφη εντολή του εντολέα του ή του αντιπροσώπου του.