Άρθρο 121: Τα αποτελέσματα της εκλογής. Γνωστοποιήσεις

Το αποτέλεσμα της εκλογής, σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαλογής της εφορευτικής επιτροπής, κοινοποιείται από τον προεδρεύοντα προς τον πρόεδρο και τους συμβούλους που εκλέχθηκαν και γνωστοποιείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των ονομάτων που εκλέχθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης όταν παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών, ή, όταν απορριφθούν τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί.