Άρθρο 77: Υποχρέωση σε ολόκληρον με περισσότερους εντολείς

Σε περίπτωση περισσοτέρων εντολέων καθένας απ’ αυτούς είναι σε ολόκληρο υπόχρεος για την πληρωμή όλης της συμφωνημένης ή της νόμιμης αμοιβής.