Άρθρο 110: Υποβολή υποψηφιοτήτων. Μεμονωμένοι και συνδυασμοί.

1. Για να ανακηρυχθεί δικηγόρος ως υποψήφιος πρόεδρος ή σύμβουλος πρέπει να μη συντρέχει περίπτωση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 του παρόντος, να υποβληθεί και πρωτοκολληθεί σχετική αίτηση στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου μέχρι την 31η Οκτωβρίου του τελευταίου έτους της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.
2. Σε όσους δικηγορικούς συλλόγους την 30η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών τα μέλη τους υπερβαίνουν τα 1000, ο πρόεδρος υποβάλλει υποψηφιότητα ως επικεφαλής συνδυασμού, στον οποίο ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα δεύτερο του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση κλάσματος, αφαιρείται το κλάσμα. Υποψήφιος σύμβουλος μπορεί να μετέχει μόνο σε ένα συνδυασμό. Δεν επιτρέπεται μεμονωμένη υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση προέδρου. Η συμμετοχή γίνεται με έγγραφη δήλωση και υπογράφεται από τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψηφίους συμβούλους αυτού κατ’ αλφαβητική σειρά .Η δήλωση κατατίθεται στο δικηγορικό σύλλογο σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.