Άρθρο 74: Έλεγχος Τίτλων.

1. Για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου και στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης του αγοραστή ή του πωλητή, καθώς και για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών ή κατασχέσεων, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η νόμιμη αμοιβή ορίζεται ως εξής:
α) αν αφορά στον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου και στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, για την υπογραφή συμβολαίου, ορίζεται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του μισού (1/2) αυτής που υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της δικαιοπραξίας και με βάση το ποσοστό που ο δικηγόρος υποχρεούται να προκαταβάλλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του παρόντος και
β) αν αφορά στην έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών ή κατασχέσεων, για την εξακρίβωση των ακινήτων ιδιοκτησίας κάποιου προσώπου και των βαρών αυτής, ορίζεται σε ωριαία βάση, ανάλογα με τον χρόνο παροχής εργασίας, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.