Άρθρο 113: Ανακήρυξη υποψηφίων και συνδυασμών.

1. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση του που τοιχοκολλάται στα γραφεία του συλλόγου τους υποψηφίους προέδρους και συμβούλους. Με την ίδια ανακοίνωση αιτιολογείται η τυχόν μη ανακήρυξη υποψηφίου ή συνδυασμού.
2. Σε περίπτωση που ένας συνδυασμός δεν ανακηρυχθεί γιατί δεν συγκεντρώνονται τα προσόντα στο πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων συμβούλων που τον αποτελούν, δύναται σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την πιο πάνω πράξη του Προέδρου να υποβληθεί νέα πλήρης δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος του Συλλόγου είναι υποχρεωμένος σε τρεις (3) ημέρες από την κατάθεση της νέας δήλωσης να εκδώσει σχετική νεώτερη πράξη για την ανακήρυξη ή μη του συνδυασμού.