Άρθρο 13: Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου δικηγόρου.

1. Ο ασκούμενος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να παρίσταται στα Πταισματοδικεία, στις προανακριτικές αρχές, στα Ειρηνοδικεία για παράσταση στις ένορκες βεβαιώσεις και για τη συζήτηση μικροδιαφορών, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής.
2. Ο ασκούμενος δικηγόρος μπορεί να συμπαρίσταται και να συνυπογράφει τις προτάσεις με τον δικηγόρο, στον οποίο ασκείται σε όλα τα δικαστήρια του πρώτου και δευτέρου βαθμού.
3. Ομοίως μπορεί να συμπαρίσταται στα ποινικά δικαστήρια πρώτου και δεύτερου βαθμού και να συνυπογράφει σχετικά υπομνήματα.

  • 2 Μαρτίου 2013, 20:20 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

    Η παράγραφος 3 αποτελεί ρύθμιση που εννοιολογικά περιλαμβάνεται στην παρ. 2 που αναφέρεται σε όλα τα δικαστήρια πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ποιος ο λόγος να υπάρχει επανάληψη για τα ποινικά δικαστήρια; Απλώς και μόνον λόγω της διαφοράς ορολογίας μεταξύ προτάσεων στην πολιτική δίκη και υπομνημάτων στην ποινική προδικασία; Αδικαιολόγητα παραλείπεται η συνυπογραφή υπομνημάτων στην διοικητική δίκη , εφόσον κριθεί σκόπιμο να διαχωρισθούν οι τρεις δικαιοδοσίες. Αν και θα ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις σε μία παράγραφο (προτάσεις , υπομνήματα ποινικής προδικασίας και διαδικασίας, διοικητικής δίκης). Και αφού συνυπογράφει υπομνήματα , γιατί δεν μπορεί να συνυπογράφει και εισαγωγικά δικόγραφα δίκης; Αδικαιολόγητα παραλείπεται η συμπαράσταση στην προανακριρτική και ανακριτική διαδικασία, πειθαρχικά συμβούλια και σε διαδικασίες ενώπιον ανεξάρτητων αρχών κατά την διαδικασία επιβολής κυρώσεων όπως αυτή ισχύει μετά την ισχύ του άρθρου 61 του Ν.4055/2012;