Άρθρο 117: Άκυρα ψηφοδέλτια.

Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 113 παράγραφος 4 του παρόντος καθώς και τα ψηφοδέλτια που έχουν ενδείξεις που παραβιάζουν εμφανώς τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.