Άρθρο 69: Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση.

1. Για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, η νόμιμη αμοιβή του μεν δικηγόρου του εναγομένου είναι ίση με την αμοιβή για σύνταξη αγωγής κλπ., που ορίζεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1, του δε δικηγόρου του ενάγοντος είναι το μισό αυτής.
2. Για τη σύνταξη προτάσεων για κάθε μία ενώπιον των αυτών δικαστηρίων επομένων συζητήσεων της υπόθεσης, η νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων και των δύο διαδίκων είναι ίση με την οριζόμενη στη προηγούμενη παράγραφο αμοιβή του δικηγόρου του ενάγοντος.
3. Για τη σύνταξη προτάσεων επί των παρεμπιπτουσών αγωγών, όταν αυτές συνεκδικάζονται με την κύρια αγωγή, ο δικηγόρος δεν έχει δικαίωμα αμοιβής.