Άρθρο 63: Διανεμητικοί λογαριασμοί.

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, που εκφράζεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία των σχετικών διατάξεων του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί να συστήνονται ιδιαίτεροι διανεμητικοί λογαριασμοί για τη συγκέντρωση καταβαλλόμενων ποσών (υποχρεωτικών εισφορών), που θα παρακρατούνται υποχρεωτικά από δικηγόρους επί διενέργειας οριζόμενων εξώδικων ή δικαστικών εργασιών (παραστάσεις στα δικαστήρια, συμβόλαια, απαλλοτριώσεις, συνδικίες κλπ.) και να ρυθμίζονται τα αναγκαία ζητήματα για τη συγκέντρωση των καταβαλλόμενων ποσών, το ύψος παρακράτησης από το Δικηγορικό Σύλλογο, τα κριτήρια συμμετοχής στους διανεμητικούς λογαριασμούς και τη διανομή τους στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του λογαριασμού. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται επί μία έως τρεις συνεχείς ημέρες, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Η επικύρωση θεωρείται ότι έγινε, αν υπέρ της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν τα 2/3 του συνόλου όσων ψηφοφόρησαν.
2. Στην απόφαση του Υπουργού ή σε ιδιαίτερη απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη προηγούμενη παράγραφο, είναι δυνατό να ορίζονται τα σχετικά με την παρακράτηση ποσοστών από αμοιβές δικηγόρων που διορίζονται σύμφωνα με το νόμο διαιτητές ή εκκαθαριστές κληρονομιών, σύνδικοι πτωχεύσεως κ.α. καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την προκαταβολή των αμοιβών, την άμεση μεταβίβαση του παρακρατούμενου ποσοστού σε ειδικό λογαριασμό και τα κριτήρια της συμμετοχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου στη διανομή του προϊόντος.
3. Μετά την αφαίρεση των ποσοστών που προαναφέρονται, το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής αποδίδεται στους δικαιούχους δικηγόρους.
4. Η παρακράτηση αμοιβών υπέρ των διανεμητικών λογαριασμών αρχίζει από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν αφορά τις εκκρεμείς δίκες, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται.
5. Διανεμητικοί λογαριασμοί των δικηγορικών συλλόγων, που έχουν συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, νόμιμα δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εξακολουθούν να ισχύουν. Άλλως και σε κάθε περίπτωση οι Δικηγορικοί Σύλλογοι οφείλουν σε προθεσμία ενός έτους από τη ψήφιση του παρόντος νόμου να κινήσουν και να ολοκληρώσουν τις πιο πάνω διαδικασίες, ως προς τη σύσταση νέων διανεμητικών λογαριασμών και τη συνολική διαδοχή των παλαιών, διαφορετικά οι λογαριασμοί αυτοί τίθενται σε εκκαθάριση.
6. Οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 96Α και της παραγράφου 7 του άρθρου 161 του ΝΔ 3026/1954, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων, δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 64 και παραγράφου 3 του άρθρου 76 του παρόντος Κώδικα.